FAQ

Hvad er BBR


Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et lovfæstet register, der indeholder oplysninger om bygninger, bolig- og erhvervsenheder, tekniske anlæg samt oplysninger om det faktiske energiforbrug i bygninger. BBR er også et grunddataregister, der indgår i et tæt samspil med de øvrige registre på ejendomsdataområdet.


Hensigten med BBR-loven er at sikre en ensartet registrering af samtlige bygninger, boliger og erhvervsenheder med henblik på at kunne stille oplysningerne til rådighed som fælles grunddata.


Rationalet er, at det offentlige kun skal indsamle de relevante bygningsoplysninger én gang, ét sted, hvorfra oplysningerne stilles til rådighed for alle offentlige og private brugere.


BBR indeholder blandt andet oplysninger om bygningsarealer, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer m.v.


Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, og altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte af myndighederne efter anden lovgivning.


Det er den enkelte ejer, som er ansvarlig for at BBR er opdateret og retvisende. Forslag til ændringer i BBR indsendes til kommunen eller via https://bbr.dk/ret.


Kommunerne står for den løbende ajourføring af BBR. Ud over indberetninger fra ejerne sker dette især som opfølgning på behandlingen af byggesager i kommunen. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er national myndighed for BBR.


Hvor kan jeg se min BBR


På siden OIS kan man slå alle danske ejendomme op og se de offentligt tilgængelige oplysninger herom. Som ejer, kan du endvidere se de beskyttede oplysninger. Det kræver, at du er logget på med hhv. NemID eller virksomhedssignatur.

På OIS.dk kan du f.eks.:

- Udskrive din BBR-meddelelse (giver det bedste overblik)
- Se ejendommen placeret på skærmkort/luftfoto med matrikeloplysninger
- Som ejer se din tilstandsrapport


På siden bbr.dk kan du desuden se de oplysninger som er rigistreret i bbr og rette de fleste oplysninger.


Hvem kan rette BBR


Det er ejers pligt og ansvar at rette BBR og sørge for at BBR stemmer overens med de faktisk fysiske forhold på ejendommen. Ejer kan dog til enhver tid lade sig repræsentere ved anden part og få hjælp til registrering af BBR. Vi har hjulpet mange ejendomsejere med korrekt registrering i BBR og har et godt samarbejde med landets kommuner. Som tidligere registerfører har vi et indgående kendskab til BBR og kommunernes sagsbehandling.


De vigtigste regler for dig som ejer

De vigtigste regler for dig som ejer er, at du er forpligtet til, at oplysningerne i BBR stemmer overens, med de faktiske forhold på ejendommen.

Du kan se dine BBR oplysninger på www.BBR.dk og du kan hente en BBR meddelelse på www.OIS.dk.

Det er desuden vigtigt at nævne, at BBR skal afspejle de faktisk fysiske forhold på ejendommen.

Eksempelvis i forbindelse med evakuering eller politi og redningsarbejde, er det vigtigt at myndighederne kan indhente aktuelle oplysninger om boligen, herunder antal m2 og værelser.

BBR registrerer helt grundlæggende oplysninger om de faktiske forhold, sådan som de fysisk forefindes på den pågældende ejendom. Registreringen i BBR er derfor ikke ikke nødvendigvis et udtryk for om anden lovgivning, er overholdt, eksempelvis byggeloven.

BBR-loven og bekendtgørelser

De grundlæggende regler for registrering af oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er fastlagt i BBR-loven og udmøntet i en række tilhørende bekendtgørelser om BBR.

Reglerne for registrering af oplysninger i BBR specificeres yderligere i BBR-instruksen med tilhørende vejledninger.

BBR-loven

BBR-loven bestemmer, at oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v. skal registreres i et landsdækkende register, BBR, og formålet hermed.

Loven fastlægger ministerens ansvar for opgaven og for de data, som registeret indeholder, mens ansvaret for at føre registeret, og finansiere dets vedligeholdelse og drift, er placeret hos kommunerne.

Ejere af fast ejendom har pligt til at afgive de relevante oplysninger til BBR, således at registeret kan opdateres.

Læs BBR-loven påwww.retsinformation.dk.

BBR-bekendtgørelser

Med hjemmel i BBR-loven, er der udformet følgende bekendtgørelser, som regulerer området nærmere:

Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR), som fastlægger BBR’s indhold af oplysninger, ejers pligt til at afgive oplysninger til BBR, og kommunens pligt til at ajourføre registeret.

Læs bekendtgørelsen på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/1010

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen), som fastlægger de nærmere regler for videregivelse af oplysninger fra BBR til kommunen selv eller til en tredje part, samt rammerne for den nuværende datadistribution via den Offentlige Informationsserver, OIS.

Læs bekendtgørelsen om videregivelse af data fra BBR på www.retsinformation.dk.

Bekendtgørelse om finansiering af Bygnings- og Boligregistret (BBR) og bemyndigelse til KOMBIT A/S, som fastlægger regler og rammer for ministerens bemyndigelse af KOMBIT til at etablere, drive og vedligeholde BBR registersystemet.

Læs bekendtgørelsen om finansiering af BBR på www.retsinformation.dk.

Bekendtgørelse om energiforsyningsvirksomhedernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR), som fastlægger regler om, at selskaber, der leverer fjernvarme, naturgas eller fyringsolie, skal levere oplysninger om den enkelte slutbrugers forbrug til BBR.

Læs bekendtgørelsen om energiforsyningsvirksomhedernes indberetningspligt til BBR på www.retsinformation.dk.